11\<\02\>\ دی\<\/\02\>\

کارسوق معما دی ماه 1402

دانش آموزان باید تصور کنند با برخورد شهاب سنگ به زمین همه حافظه شان از بین رفته و باید از نو قبیله ایجاد کنند و بتوانند با ایجاد زبان رژه …